فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٢٠٣: آمد بهار خرم آمد نگار ما

آمــــد بــــهــــار خــــرم آمــــد نــــگــــار مــــاچـون صـد هزار تـنگ شـکـر در کنار ماآمـد مـهـی کـه مـجـلـس جـان زو مـنـورسـتتـا بـشـکـند ز بـاد…

آمــــد بــــهــــار خــــرم آمــــد نــــگــــار مــــاچـون صـد هزار تـنگ شـکـر در کنار ما
آمـد مـهـی کـه مـجـلـس جـان زو مـنـورسـتتـا بـشـکـند ز بـاده گـلـگـون خـمـار ما
شـــاد آمـــدی بـــیــا و مــلـــوکـــانــه آمــدیای سرو گلسـتـان چـمن و لاله زار ما
پـایـنـده بــاش ای مـه و پـایـنـده عـمـر بــاشدر بـیـشـه جـهـان ز بــرای شـکـار مـا
دریـا بـه جـوش از تـو کـه بـی مـثـل گـوهـریکـهسـار در خـروش کـه ای یار غـار ما
در روز بــــزم ســـاقـــی دریـــاعـــطـــای مـــادر روز رزم شــیـر نـر و ذوالـفــقــار مـا
چـونی در این غـریبـی و چـونی در این سـفـربــرخـیـز تــا رویـم بــه سـوی دیـار مـا
ما را بـه مشک و خـم و سـبـوها قرار نیسـتمـا را کـشـان کـنید سـوی جـویبـار ما
سوی پری رخی که بر آن چشم ها نشستآرام عـقـل مـسـت و دل بـی قـرار مـا
شــد مـاه در گــدازش ســوداش هـمـچــو مـاشـــد آفـــتـــاب از رخ او یــادگـــار مــا
ای رونــق صـــبـــاح و صـــبـــوح ظـــریــف مــاوی دولـت پـیاپـی بـیش از شـمـار مـا
هر چـند سخت مستـی سستـی مکن بـگیرکارزد به هر چه گویی خمر و خمار ما
جــامــی چــو آفــتــاب پــرآتــش بـــگــیــر زوددرکش بـه روی چـون قـمر شـهریار ما
ایـن نـیـم کــاره مــانـد و دل مـن ز کــار شــدکـار او کـند کـه هسـت خـداوندگار ما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج