فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٢٠٢: ز تنگدستی شکر، نی مرا غم نیست

ز تـنگـدسـتـی شـکـر، نی مرا غـم نیسـتکـه ناله های گـلـوسـوز از شـکـر کـم نیسـتبـه مجـلسی که در او داروگیر منعی استاگـر بــهـشـت بــود، دلـنـشـیـن آدم …

ز تـنگـدسـتـی شـکـر، نی مرا غـم نیسـتکـه ناله های گـلـوسـوز از شـکـر کـم نیسـت
بـه مجـلسی که در او داروگیر منعی استاگـر بــهـشـت بــود، دلـنـشـیـن آدم نـیـســت
ز چــشـم شـور تــمـاشـایـیـان هـراســانـموگـرنـه زخــم مـرا احــتــیـاج مـرهـم نـیـســت
یکی است نسبت داغ جنون به شاه و گداز آفـتــاب قـیـامـت کـسـی مـسـلـم نـیـســت
گـداخـتــم جـگـر خـویـش را بــه آتــش گـلهـنـوز اشـک مـرا اعـتــبــار شـبــنـم نـیـسـت
شکوه صحـبـت شیرین حـجـاب اظهارسـتوگرنه حـسـرت خـسـرو ز کوهکن کـم نیسـت
جـنون بـه ملـک سـلیمان نمی کـند اقـبـالوگـرنـه مـرتــبــه داغ، کـم ز خــاتــم نـیـســت
اگـر چـه جـلوه او از دو عـالـم افـزون اسـتدلی کجاست که در وی غم دو عالم نیست؟
ز سـنگ تـفـرقه صـائب بـلند گردیده اسـتبــنـای دوســتــی روزگـار مـحــکــم نـیـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج