فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٢٠٢: ای گل روی تو برده رونق گلزارها

ای گــــل روی تــــو بــــرده رونــــق گــــلــــزارهــــادر دل غنچـه بـسی حـسـن تـرا اسـرارهاگــر بـــیــاد روی تـــو آبـــی خــورم در وقــت مــرگبـی…

ای گــــل روی تــــو بــــرده رونــــق گــــلــــزارهــــادر دل غنچـه بـسی حـسـن تـرا اسـرارها
گــر بـــیــاد روی تـــو آبـــی خــورم در وقــت مــرگبـی گل از خـاک رهی سر بـر نیارد خارها
گـل کـه بـاشـد پـیش روی تـو کـه او را چـون گـیـاهبــعـد ازیـن آرنـد و بـفـروشـنـد در بــازارهـا
بــا چــلـیـپــای ســر زلـفـت کـه نـاقـوس اشــکـنـدنـعـره تـوحـیـد خـیـزد زیـن پـس از زنـارهـا
حسن شهر آشوب (تو) چون بر ولایت دست یافتســروران مـلــک را در پــا رود دســتــارهـا
کــار مــن زهـد اســت و تــوبــه دادن مــردم زمـیگر می عشقت خورم توبه کنم زین کارها
عـشـق دانـد نـقـش اغـیـار از دل عـاشـق سـتــردسـکـه را آتــش تــوانـد بــردن از دیـنـارهـا
کـس بـرون خـانـه مـحـرم نـیـسـت سـر عـشـق رادر فرو بـند این سخن می گوی بـا دیوارها
گـــر درخـــتـــانــرا بـــود از ســـر حـــلــاج آگـــهــیآنچه از وی می شنودی بـشنوی از دارها
گـر بــهـار وصــل خــواهـی ســیـف فـرغــانـی بــروهمچو بـلبل در خزان دم درکش از گفتارها
دلــبــرا بــی مـن مــرو گــر گــویـدت پــور حــســنخیز تـا طوفی کنیم ای دوست در گلزارها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج