فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٢٠١: زنوبهار خط یار ناامید مباش

زنــوبــهــار خــط یـار نــاامــیـد مــبــاشز حـسـن عـاقبـت کار نا امید مبـاشبـه نـوش جـاده نـیـش مـنـتـهـی گـرددبـه زخـم خـار ز گـلـزار ناامید مبـاشد…

زنــوبــهــار خــط یـار نــاامــیـد مــبــاشز حـسـن عـاقبـت کار نا امید مبـاش
بـه نـوش جـاده نـیـش مـنـتـهـی گـرددبـه زخـم خـار ز گـلـزار ناامید مبـاش
درابــرهـای سـیـه بـیـشـتـر بـود بــارانز تـیرگـی شـب تـار نـاامـیـد مـبـاش
مــی رســیـده نـگــیـرد قــرار در مــیـنـابـه دور خـط ز لـب یار نا امید مبـاش
دلیل کعـبـه مقصـود، نعـل وارون اسـتز چـین ابـروی دلـدار نـاامـید مـبـاش
نـمـی شــود نـکـنـد آه کــار خــود آخــرز آه سـیـنـه افـگـار نـاامـیـد مـبــاش
نه از بهار خط سبز خال شد سر سبز؟ز تـخم سوختـه زنهار نا امید مبـاش
اگر چورشتـه تـن خویش را گداختـه ایز فصل گوهر شهسوار ناامید مباش
بـه آفتـاب رسـد شبـنم ازسـحـر خـیزیز فـیض دیـده بـیـدار نـاامـیـد مـبـاش
گرفت نبض خس و خار،بـرق آتشدستز خــارخــار دل زار نـاامــیـد مــبــاش
بـه فـکـر غـنچـه نسـیم بـهارمـی افـتـدعـبـث ز بـسـتـگـی کـارناامیدمبـاش
بـه جـذبـه کـاهربـا بـرگ کـاه را دریافـتتـو نیز از کـشـش یار ناامـید مـبـاش
بــه فـکـرآیـنـه خـواهـد فـتـاد روشـنـگـرز پـرده داری زنـگـار نـاامـیـد مـبــاش
بـه مکر خـویش گرفتـار می شـود غدارز مـکـر عـالـم غـدار نـاامـیـد مـبـاش
زحـرف مور سلیمان شکفتـه شدصائبدرین بـسـاط ز گـفـتـار ناامید مبـاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج