فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٠١: اگر چه کعبه مقصد نصیب هر دل نیست

اگـر چـه کـعـبـه مـقـصـد نـصـیب هـر دل نـیسـتز پــا فـتـادن ایـن راه، کـم ز مـنـزل نـیـسـتبـــهــار را بـــه خـــزان پـــرده دار مـــی گـــردنــدشـکسـ…

اگـر چـه کـعـبـه مـقـصـد نـصـیب هـر دل نـیسـتز پــا فـتـادن ایـن راه، کـم ز مـنـزل نـیـسـت
بـــهــار را بـــه خـــزان پـــرده دار مـــی گـــردنــدشـکسـتـه رنگی عشـاق از تـه دل نیسـت
بـه مغـز بـیش رسـد فیض گل چـو دسـتـه شـودورگر نه زور جـنون عـاجـز سـلاسـل نیسـت
مکش عـنان بـه سـخـن از طـلب که همچـو قـلمسخـن بـه راه کند رهروی که کاهل نیست
گــذشــتــن از لــب مــیـگــون یــار دشــوارســتوگـرنه از می گلرنگ تـوبـه مشـکـل نیسـت
بــس اســت حــلـقـه مـاتــم ز حــلـقـه فــتــراکمرا که نخل بـه جز دست و تیغ قاتل نیست
دل تــو لــنـگــر تــســلـیـم را ز کــف داده اســتوگرنه موج خـطر هیچ کم ز سـاحـل نیسـت
نـــکــــرد گـــریـــه مـــا در دل فــــلـــک تأثــــیـــرگناه تخم چه باشد، زمین چو قابل نیست؟
به هر چه می کند آتش، سپند من راضی استمـرا امید شـفـاعـت ز اهل مـحـفـل نیسـت
ز جــام چــشـم غـزالـان خــمـار مـی شــکـنـیـمدل رمـیـده مـا در کـمـین مـحـمـل نـیـسـت
چــه شـد کـه بــر فـلـک نـاز مـی کـنـد جــولـان؟ز حـال پــرتــو خـود آفـتــاب غـافـل نـیـسـت
حـجـاب نیسـت ز هم حـسـن و عشـق را صائبمـیـان ذره و خـورشـید چـرخ حـایل نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج