فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٢٠٠: من ز عشق تو رستم از غم خویش

من ز عشق تو رستم از غم خویشور بــمـیـرم گـرفـتـه ام کـم خـویـشدر درون خــــراب مــــن بــــنــــگــــرلـمن الملـک بـشـنو از غـم خـویشزیــــر ابــــروت…

من ز عشق تو رستم از غم خویشور بــمـیـرم گـرفـتـه ام کـم خـویـش
در درون خــــراب مــــن بــــنــــگــــرلـمن الملـک بـشـنو از غـم خـویش
زیــــر ابــــروت مــــاه رخــــســــارتبــدر دارد هــلــال در خــم خــویـش
کـای تـو در کار دیگران همه چـشـمنـیـک بــنـگـر بــکـار درهـم خــویـش
بـی مـن ار زنده ای بـجـان و بـطـبـعتــا نـمــیـری بــدار مــاتــم خــویـش
ور ســلــیـمــان دیـو خــود بــاشــیای تـو سـلطـان ملک عـالم خـویش
هـمـچــو انـگـشـت خــود یـدالـلـه رایـابــی انـدر مـیـان خــاتــم خـویـش
شـمـع ارواح مـرده را چــو مـســیـحزنده می کن چو آتش از دم خویش
هــمــت انــدر طـــلــب مــقـــدم دارمـی رو انـدر پــی مـقــدم خــویـش
هـردم انـدر سـفـر همـی کـن شـادعــالـمـی را بــفــر مـقـدم خــویـش
گر دلی خـستـه یابـی از غم عشقرو از آن خستـه جوی مرهم خویش
دوســت را گـر نـه ای تــو نـامـحــرمسـر عشقش مگو بـمحـرم خـویش
ســیــف فــرغــانــی انــدریـن پــردههـیچ ازین تـیزتـر مـکـن بـم خـویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج