فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٢٠٠: ز چاک سینه خود هر که قبله گاهش نیست

ز چاک سینه خود هر که قبله گاهش نیستبــه هـیـچ وجــه بــه درگـاه قـرب راهـش نـیـســتز آه ســـرد بـــود بــــادبـــان کـــشـــتـــی دلبـه هـیـچ جـا نـرس…

ز چاک سینه خود هر که قبله گاهش نیستبــه هـیـچ وجــه بــه درگـاه قـرب راهـش نـیـســت
ز آه ســـرد بـــود بــــادبـــان کـــشـــتـــی دلبـه هـیـچ جـا نـرسـد هـر دلـی کـه آهـش نـیسـت
غـرض ز وسـعـت میدان لامکان، شـان اسـتوگـرنـه غــیـر دل تــنـگ جــلـوه گــاهـش نـیـســت
حـضور خـاطر دیوانه مشربـان وحـشی اسـتمـن و سـراسـر دشـتـی کـه یک گـیاهش نـیسـت
ز انـفـعــال رســیـدم بــه ایـن بــارگـاه قـبــولخوش آن گنه که به جز شرم عذر خواهش نیست
حنای عقده گشایی بـه ناخنی بـستـه استکـه غـیـر سـیـنـه مـجـروح دسـتـگـاهـش نـیـسـت
بـه روی بـسـتـر گـل خـواب می کـند مـرغـیکـه شـب بـه غـیر پـر و بـال خـود پـنـاهش نیسـت
مــنــم کــه خــانــه بــه دوش تــوکــلــم ورنـهکـدام قـطـره که در بـحـر، خـانه خـواهش نیسـت؟
اگـر چـه گـل دگـری مـی زنـد بــه دسـتـارشچـه فتـنه هاسـت که در نرگس سـیاهش نیسـت
ز هـر دلـی کـه سـفـر مـی کـنـد غـبـار مـلـالبــه غــیـر ســیـنـه صــائب قــرارگـاهـش نـیـســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج