فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٢٠٠: بپوش چشم ز عیب کسان، هنربین باش

بپوش چشم ز عیب کسان، هنربین بـاشبساز با خس و خار و همیشه گلچین باشز ســنــگ خــاره دم تـــیــغ زود بـــرگــردددرین قـلـمـرو آفـت چـو کـوه سـنگـین بـاش…

بپوش چشم ز عیب کسان، هنربین بـاشبساز با خس و خار و همیشه گلچین باش
ز ســنــگ خــاره دم تـــیــغ زود بـــرگــردددرین قـلـمـرو آفـت چـو کـوه سـنگـین بـاش
بـه خـون ز نـعـمـت الـوان دهـر قـانـع شـوگـرانـبـهـا و گـرامـی چـو نـافـه چـیـن بــاش
بـه یک نظـر نـتـوان دید خـلـق و خـالـق رابـپـوش دیـده خـودبـیـنـی و خـدابـیـن بـاش
درآ بــه حــلـقـه روشـنـدلـان عـالـم خــاکز سـنگ تـفرقه ایمن چـو عقد پـروین بـاش
شکسته پایی برق است سبزه ته سنگبه بـال سعی گریزان ز خواب سنگین بـاش
نخـسـت از نفس پـاک مشک کن خـون رادگر چـو نافه چـین در لبـاس پـشمین بـاش
بـــهــشـــت نــقــد اگــر صــائب آرزو داریبـرو زخـاک نـشـیـنـان شـهـر قـزویـن بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج