فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١

آن خـداوندی که عـالم آن اوسـتجسم و جـان در قبـضه فرمان اوستسـوره حـمـد و ثــنـای او بــخـوانکآیــت عــز و عــلــا در شأن اوســـتگر ز دسـت دیگری نعـمت …

آن خـداوندی که عـالم آن اوسـتجسم و جـان در قبـضه فرمان اوست
سـوره حـمـد و ثــنـای او بــخـوانکآیــت عــز و عــلــا در شأن اوســـت
گر ز دسـت دیگری نعـمت خـوریشـکر او می کن که نعمت آن اوسـت
بر زمین هر ذره خاکی که هستآب خـورد فـیـض چــون بــاران اوسـت
از عـطـای او بــایـمـان شـد عـزیـزجان چون یوسف که تن زندان اوست
بـر مـن و بـر تـو اگـر رحـمـت کـنداین نه استـحقاق ما، احـسان اوست
از جـهان کـمـتـر ثـنـاگـوی ویسـتسـیف فـرغـانی که این دیوان اوسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج