فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ١: گر به ظاهر جسم را روشن گهر می پرورد

گر بـه ظاهر جـسـم را روشن گهر می پـروردبـر امید کـاسـتـن همـچـون قـمـر می پـروردبـیـکـسـان را مـی کـنـد گـردآوری حـفـظ الـهزال را ســیـمـرغ زیـر بــال…

گر بـه ظاهر جـسـم را روشن گهر می پـروردبـر امید کـاسـتـن همـچـون قـمـر می پـرورد
بـیـکـسـان را مـی کـنـد گـردآوری حـفـظ الـهزال را ســیـمـرغ زیـر بــال و پــر مـی پــرورد
از نگاه گرم معـشـوق اسـت دل را آب و تـابلـعـل را خـورشـید تـابـان از نظـر مـی پـرورد
از حرام آن کس که آرد نعمت الوان به دستخـون فـاسـد را بــرای نـیـشـتـر مـی پــرورد
از بـزرگان روی دل بـا زیردستـان عیب نیستزیـر دامـن کـبــک را کـوه و کـمـر مـی پـرورد
گـلـشـن آرایی کـه دارد از بـصـیرت بـهـره ایسـرو را بـیـش از درخـت پـرثـمـر مـی پـرورد
می کند ایام کاهش را بـه خود چـون مه درازهر تهی مغزی که تـن را بـیشتـر می پـرورد
انــدکــی دارد خــبــر از اشــک دردآلــود مــنهر که طفلی را بـه صد خون جگر می پرورد
چـرخ سـنگـین دل کـنـد آهن دلـان را تـربـیتبــیـضــه فــولـاد تــیـغ بــدگــهـر مـی پــرورد
پشت آیینه است صائب زنگیان را پـرده پوشچرخ از آن پیوسته صائب بی هنر می پرورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج