فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شماره ١: چه شد که یار خط آورد با صفاست هنوز

چه شد که یار خط آورد با صفاست هنوزفروغ صبـح بـنا گوش دلگشـاسـت هنوزاگر چـه خـط رقم عـزل خـواند درگوشـشدرازدسـتـی مـژگـان او بـجـاسـت هـنـوزبه یاد بـوس…

چه شد که یار خط آورد با صفاست هنوزفروغ صبـح بـنا گوش دلگشـاسـت هنوز
اگر چـه خـط رقم عـزل خـواند درگوشـشدرازدسـتـی مـژگـان او بـجـاسـت هـنـوز
به یاد بـوسه دهن خوش کنید ازان نوخطکه نوسـواد سـخـنهای آشـناسـت هنوز
بـه دسـتـهـای نـگـاریـن، عـذار نـو خـط اوز کار درهم عاشق گرهگشـاسـت هنوز
اگـر چــه دود بــرآورد خــط ز رخــسـارشهزار تـشـنه جـگر رالبـش دواسـت هنوز
بـه نـاامـیدی از اینـجـا مـرو کـه حـاجـتـهاز فیض صـبـح بـنا گوش او رواسـت هنوز
ازو تــوقــع حــلــوای آتـــشــی زودســتعتـاب و رنجش بـیجای او بـجاست هنوز
هزار تـشـنه جـگـر را بـه چـشـمه حـیوانلبش به خضر خط سبز رهنماست هنوز
فسانه می شمرد حـرف بـیوفایی حسنازو تــوقـع مـهـر و وفـا خـطـاسـت هـنـوز
نگشتـه است بـه دلها گران غبـار خطشعـزیز دیده مـردم چـو تـوتـیـاسـت هـنـوز
بـه عـرض حـال زبـان آشـنا مـکـن صـائبکه تـیغ غـمزه او بـرسـر جـفاسـت هنوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج