فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١: ز راه صلح مهیای جنگ می آید

ز راه صــلــح مـهـیـای جــنـگ مـی آیـدز مــومــیــایـی او کــار ســنــک مــی آیـدامـید رحـم بـود کـفـر ازان خـدا نـاتـرسکـه گـر بـه کـعـبـه رود از فـر…

ز راه صــلــح مـهـیـای جــنـگ مـی آیـدز مــومــیــایـی او کــار ســنــک مــی آیـد
امـید رحـم بـود کـفـر ازان خـدا نـاتـرسکـه گـر بـه کـعـبـه رود از فـرنـگ مـی آیـد
ز شیشه بـال پریزاد اگر شکسته شودخـیـال یـار هـم از دل بــه تــنـگ مـی آیـد
غــبــار آه ز دل مـی شــود بــلـنـد مـرابه شیشه دل هر کس که سنگ می آید
به چار بالش خاراست چون شرر جایمز بـس که بـر من از اطراف سـنگ می آید
قد خـمیده مرا شد بـه راه راست دلیلبـه صـیـقـل آیـنـه بـیـرون ز رنـگ مـی آیـد
چـنان بـه عهد تـو شـد عـام دردمندیهاکــه بـــوی درد ز داغ پـــلــنــگ مــی آیــد
خـیال روی تـو هم می رود ز دل بـیرونبــرون ز گــوهــر اگــر آب ورنــگ مــی آیـد
ز آسـمـان مقـوس ز بـس کـجـی دیدمکـمـان بـه دیده مـن چـون خـدنگ می آید
مگـر کـه هسـت امید اجـابـتـی صـائبکــه آه بــر لــب مـن بــی درنـگ مـی آیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج