فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١: جاء البرید مبشرا من بعد ما طال المدا

جـاء الـبـرید مبـشـرا من بـعـد ما طـال الـمداای قـاصـد جــانـان تــو را صـد جــان و دل بــادا فـدابـالـله اخـبـرنی بـما قـد قـال جـیران الـحـمیحــرف د…

جـاء الـبـرید مبـشـرا من بـعـد ما طـال الـمداای قـاصـد جــانـان تــو را صـد جــان و دل بــادا فـدا
بـالـله اخـبـرنی بـما قـد قـال جـیران الـحـمیحــرف دروغــی از لــب جــانــان بــگــو بــهــر خــدا
یـا ایـهـا الـســاقـی أدر کأس الـمـدام فـانـهـامـفــتــاح ابــواب الــنـهـی مـشــکــوة انـوار الـهـدی
قد ذاب قلبی یا بنی شوقا الی اهل الحمیخوش آنکه از یک جرعه می، سازی مرا از من جدا
هذا الربـیع اذا آتـی یا شیخ قل حـتـی متـیمــنــع مــن مــحــنــت زده زان بــاده مــحــنــت زدا
قـم یـا غـلـام و قـل لـنـا الـدیـر ایـن طــریـقـهفـالـقـلـب ضـیع رشـده و مـن الـمـدارس مـا اهـتـدا
قل للبـهائی الممتـحـن داوالفؤاد من المحـنبــمـدامـت انـوارهـا تــجــلـوا عـن الـقـلـب الـصــدی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج