فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ١: اگر نه مد بسم الله بودی تاج عنوان ها

اگـر نـه مـد بـسـم الـلـه بـودی تـاج عـنـوان هـانـگـشـتـی تـا قـیامـت نـوخـط شـیرازه، دیوان هـانه تنها کعبه صحرایی است، دارد کعبه دل همبـه گرد خـویشـت…

اگـر نـه مـد بـسـم الـلـه بـودی تـاج عـنـوان هـانـگـشـتـی تـا قـیامـت نـوخـط شـیرازه، دیوان هـا
نه تنها کعبه صحرایی است، دارد کعبه دل همبـه گرد خـویشـتـن از وسـعت مشـرب بـیابـان ها
بـه فـکـر نیسـتـی هرگـز نمی افـتـند مـغـروراناگــر چــه صــورت مـقــراض لـا دارد گــریـبــان هـا
ســر شــوریـده ای آورده ام از وادی مــجــنــونتـهی سـازید از سـنگ ملـامت جـیب و دامـان ها
حـیات جـاودان خـواهی بـه صـحـرای قناعـت روکـه دارد یاد هـر مـوری در آن وادی سـلـیمـان هـا
گـلسـتـان سـخـن را تـازه رو دارد لب خـشـکـمکه جـز می رساند در سفال خـشک، ریحـان ها؟
نـمـی بـینی ز اسـتـغـنـا بـه زیر پـا، نمـی دانیکـه آخـر مـی شـود خــار سـر دیـوار، مـژگـان هـا
کدامین نعـمت الوان بـود در خـاک غیر از خـون؟ز خجلت بر نمی دارد فلک سرپوش این خوان ها
چـنان از فکر صائب شـور افتـاده اسـت در عالمکه مرغان این سخن دارند بـا هم در گلستـان ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج