فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١: اول دفتر به نام ایزد دانا

اول دفــــــتــــــر بــــــه نـــــام ایـــــزد دانـــــاصـــانـــع پــــروردگـــار حــــی تــــوانـــااکـــبــــر و اعـــظـــم خـــدای عـــالـــم و …

اول دفــــــتــــــر بــــــه نـــــام ایـــــزد دانـــــاصـــانـــع پــــروردگـــار حــــی تــــوانـــا
اکـــبــــر و اعـــظـــم خـــدای عـــالـــم و آدمصــورت خــوب آفــریـد و ســیـرت زیـبــا
از در بـــخـــشـــنـــدگـــی و بـــنـــده نــوازیمــرغ هــوا را نــصــیـب و مــاهـی دریـا
قـسـمـت خـود مـی خـورند مـنعـم و درویشروزی خـود مـی بــرنـد پــشـه و عـنـقـا
حــاجــت مــوری بــه عــلــم غــیــب بــدانــددر بــن چــاهـی بــه زیـر صـخـره صـمـا
جــانـور از نـطــفــه مـی کـنـد شــکــر از نـیبرگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا
شــربـــت نــوش آفــریــد از مــگــس نــحــلنــخـــل تـــنــاور کــنــد ز دانــه خـــرمــا
از هـمـگـان بــی نـیـاز و بــر هـمـه مـشـفـقاز هـمـه عـالـم نـهـان و بـر هـمـه پـیـدا
پــــرتــــو نـــور ســــرادقــــات جــــلــــالـــشاز عـــظـــمــت مــاورای فـــکـــرت دانــا
خــود نــه زبــان در دهــان عــارف مــدهـوشحـمد و ثـنا می کند که موی بـر اعـضـا
هـر کــه نــدانــد ســپــاس نــعــمــت امــروزحـیـف خـورد بــر نـصـیـب رحـمـت فـردا
بــــارخـــدایـــا مـــهـــیـــمـــنـــی و مـــدبــــروز هـمـه عـیـبــی مـقـدســی و مـبــرا
مــا نــتــوانــیــم حــق حــمــد تــو گــفــتـــنبـــا هــمــه کــروبـــیــان عــالــم بـــالــا
سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفتور نه کـمـال تـو وهم کـی رسـد آن جـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج