فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شماره ١: آیتی چون خط مشکین تو در قرآن نیست

آیتی چون خط مشکین تو در قرآن نیستنـقـطـه چـون خـال تـو در دایره امـکـان نیسـتمـحـک آدمـیان چـهـره گـنـدم گـون اسـتدست رد هر که بـر این رنگ زند انسان ن…

آیتی چون خط مشکین تو در قرآن نیستنـقـطـه چـون خـال تـو در دایره امـکـان نیسـت
مـحـک آدمـیان چـهـره گـنـدم گـون اسـتدست رد هر که بـر این رنگ زند انسان نیست
دیـد تــا قـامـت مـوزون تــرا سـرو سـهـیداد انـصـاف کـه بــالـاتـر ازیـن امـکـان نـیـسـت
مـی تـوان دید ز سـیمـا گـهـر هـر کـس راچیست در سینه مکتوب که در عنوان نیست؟
چـه زر و سـیم کـه در فـقـر نکـردیم تـلـففقر گنجی است که در زیر زمین پـنهان نیست
کـف خـاکـسـتـر صـائب چـه بـلندی گیرد؟سـرمـه را مـنزلـت خـاک در اصـفـاهان نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج