فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

شماره ١: آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

آه ، تــاکــی ز ســفــر بــاز نــیـایـی ، بــازآاشتـیاق تـو مرا سـوخـت کجـایی، بـازآشـده نزدیک کـه هجـران تـو، مارا بـکـشـدگـرهمـان بـر سـرخـونریزی ما…

آه ، تــاکــی ز ســفــر بــاز نــیـایـی ، بــازآاشتـیاق تـو مرا سـوخـت کجـایی، بـازآ
شـده نزدیک کـه هجـران تـو، مارا بـکـشـدگـرهمـان بـر سـرخـونریزی مایی ، بـازآ
کـرده ای عـهد که بـازآیی و ما را بـکشـیوقـت آنسـت که لطـفـی بـنمایی، بـازآ
رفتی و بـاز نمی آیی و من بی تو بـه جانجـان من اینهمه بـی رحم چرایی، بـازآ
وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتیگرچه مستوجب سد گونه جفایی، بازآ

 

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج