فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٩٩: عشق مرا بر همگان برگزید

عـشــق مـرا بــر هـمـگـان بــرگـزیـدآمـد و مـسـتــانـه رخـم را گـزیـدشــکــر کــز آن کــان زر جـــعــفــریروی مــرا نــادره گــازی رســیــدبـــاد تـــ…

عـشــق مـرا بــر هـمـگـان بــرگـزیـدآمـد و مـسـتــانـه رخـم را گـزیـد
شــکــر کــز آن کــان زر جـــعــفــریروی مــرا نــادره گــازی رســیــد
بـــاد تـــکــبـــر اگــرم در ســرســتهم ز دم اوست که در من دمید
کــرد مــرا خــشــم مـه و بــر رخــمگـنبـد نیلـی سـره نیلی کـشـید
بـــاده فــراوان و یــکــی جـــام نــیبـوسـه پـیاپـی شد و لب ناپـدید
ای شــب کــفــر از مـه تــو روز دیـنگـشـتـه یـزیـد از دم تـو بــایـزیـد
گو سـگ نفس این همه عـالم بـگیرکی شـود از سـگ لب دریا پـلید
قفل خداییش بسی خون که ریختخـونـش بـریـزیم چـو آمـد کـلـیـد
جـان بـه سـعـادت بـکـشـد نفـس راتـا بـه هم افتـند سـعید و شهید
هـیـچ شــکــاری نــرهـد زان صــیـادکو ز سگی های سگ تـن رهید
ای خــرف پــیـر جــوان شــو ز ســرتــازه شــد از یـار هـزاران قــدیـد
وی بــــدن مـــرده بــــرون آ ز گــــورصــور دمـیـدنـد ز عـرش مـجــیـد
خـامـش و بـشـنـو دهـل خـامـشـانایـدک الـلـه بــه عــیـش جــدیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج