فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٩٩: زخار زار تعلق کشیده دامان باش

زخــار زار تــعــلـق کــشــیـده دامـان بــاشبه هر چه می کشدت دل ،ازان گریزان باشقــد نـهـال خــم از بــار مــنـت ثــمــرســتثـمر قـبـول مکـن سـرو این …

زخــار زار تــعــلـق کــشــیـده دامـان بــاشبه هر چه می کشدت دل ،ازان گریزان باش
قــد نـهـال خــم از بــار مــنـت ثــمــرســتثـمر قـبـول مکـن سـرو این گـلـسـتـان بـاش
درین دو هفته که چون گل درین گلستانیگـشـاده روی تـر از راز مـی پـرسـتـان بــاش
تــمـیـز نـیـک و بــد روزگـار کـار تــونـیـسـتچو چـشم آینه در خوب و زشت حیران بـاش
ز گـریـه شـمـع بــه پــروانـه نـجـات رسـیـدتـونیز در دل شـب همچـو شمع گریان بـاش
ز بــخـت شـور مـکـن روی تـلـخ چـون دریـاگـشـاده روی تـر از زخـم بــا نـمـکـدان بـاش
کدام جامه بـه از پرده پوشی خلق است ؟بپوش چشم خود از عیب خلق وعریان بـاش
درون خـامـه هـر گـدا شـهنـشـاهی اسـتقدم بـرون منه از حـد خـویش، سلطان بـاش
کـلـیـد رزق تــرا، سـیـن جــســتــجــو داردچـو آسـیـا پـی تـحـصـیـل رزق گـردان بــاش
خـودی بـه وادی حـیرت فـکـنـده اسـت تـرابـرون خـرام ز خـود خـضـر ایـن بـیـابـان بـاش
هوای نفـس تـراسـاخـتـه اسـت مرکب دیوبــه زیـر پــای درآور هـوا،ســلــیـمــان بــاش
ز بـلـبـلـان خـوش الـحـان این چـمن صـائبمـریـد زمـزمـه حــافـظ خـوش الـحــان بــاش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج