فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ١٩٩: خراب چشم تو اندیشه عتابش نیست

خـراب چـشـم تـو انـدیشـه عـتـابـش نیسـتکه می پـرسـت غم از تـلخـی شرابـش نیسـتبــیـاض گــردن او در کــتــابــخــانــه حــســنسفینه ای است که حاجت به ان…

خـراب چـشـم تـو انـدیشـه عـتـابـش نیسـتکه می پـرسـت غم از تـلخـی شرابـش نیسـت
بــیـاض گــردن او در کــتــابــخــانــه حــســنسفینه ای است که حاجت به انتخابش نیست
گـلـی اسـت چــهـره خـنـدان آن بــهـار امـیـدکـه زیـر پـوسـت رگ تـلـخـی گـلـابـش نـیـسـت
عـجـب کـه نـامـه امـیـد مـن رسـد بـه جـوابکـه گـر بـه کـوه رسـد ناله ام، جـوابـش نیسـت
به چشم جوهریان رشته ای است بی گوهرز عشق او رگ جـانی که پـیچ و تـابـش نیسـت
بـنای طـاقـت اگر کوه بـیسـتـون شـده اسـتحــریـف جــلــوه نــاز گــران رکــابــش نــیـســت
مـلــایـمــت طــمـع از زاهـدان خــشــک مـدارکـه هر گـلی کـه ز کـاغـذ بـود گـلـابـش نیسـت
نــداده انــد تــرا چــشــم خــرده بــیـن، ورنـهکدام نقطـه که در سـینه صـد کتـابـش نیسـت؟
چــراغ شــهـرت پــروانـه عــالــم افــروزســتوگـرنـه کـیسـت کـه او داغ یا کـبـابـش نیسـت؟
ز روی خــلـق کـجــا شــرم مـی کـنـد صـائبسـیه دلـی کـه ز کـردار خـود حـجـابـش نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج