فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٩٨: هر که ز عشاق گریزان شود

هـر کـه ز عـشـاق گـریزان شـودبـار دگـر خـواجـه پـشـیمـان شـودوالـله منت همه بـر جـان اوسـتهر که سوی چشمه حیوان شودهر که سـبـوی تـو کشد عاقبـتدر حـرم ع…

هـر کـه ز عـشـاق گـریزان شـودبـار دگـر خـواجـه پـشـیمـان شـود
والـله منت همه بـر جـان اوسـتهر که سوی چشمه حیوان شود
هر که سـبـوی تـو کشد عاقبـتدر حـرم عـشـرت سـلـطـان شـود
تـــنــگ بـــود حــوصــلــه آدمــیاز تـو چـو دریای و چـو عمان شود
رو بــه دل اهـل دلـی جـای گـیـرقـطـره بـه دریا در و مـرجـان شـود
جنبش هر ذره به اصل خودستهر چـه بـود میل کسـی آن شـود
کـافـر صـدسـالـه چـو بـینـد تـو راسـجـده کـند زود مسـلمان شـود
جـان و دل از جذبـه میل و هوسهـمـصـفـت دلـبــر و جـانـان شـود
خـار که سرتـیز ره عاشق اسـتعـاقـبــت الأمـر گـلـسـتــان شـود
ناطـقـه را بـند کـن و جـمع بـاشگـر نـه ضـمـیـر تـو پـریشـان شـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج