فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ١٩٨: بیان شوق به تیغ زبان میسر نیست

بـیـان شـوق بـه تـیغ زبـان مـیـسـر نـیسـتمــحــیـط را گــذر از نــاودان مــیـســر نـیـســتچـنین کـه قـافـلـه عـمر می رود بـه شـتـابخــبــر گـرفـتــن ا…

بـیـان شـوق بـه تـیغ زبـان مـیـسـر نـیسـتمــحــیـط را گــذر از نــاودان مــیـســر نـیـســت
چـنین کـه قـافـلـه عـمر می رود بـه شـتـابخــبــر گـرفـتــن ازیـن کـاروان مـیـسـر نـیـسـت
ز جوش گل نفس غنچه پردگی شده استفـراغ بــال دریـن گـلـســتــان مـیـسـر نـیـسـت
بــه زیـر چــرخ اقـامـت زراســتــان مـطــلـبسـفـر نـکـردن تــیـر از کـمـان مـیـسـر نـیـسـت
قـدم بـرون منه از راه همـچـو سـنگ نشـانتــرا کــه هـمـرهـی کــاروان مـیـســر نـیـســت
ثـبـات عـمر بـه پـیری مـجـو کـه در پـسـتـیعــنـان کــشــیـدن آب روان مــیـســر نـیـســت
ز ســیـل خــانـه نــگــهـداشــت نـمــی آیـدقــرار روح دریـن خــاکــدان مــیــســر نــیـســت
ز نـــام نــیــک اثـــر جـــاودانــه ای بـــگـــذارتــرا کــه زنـدگــی جــاودان مــیـســر نـیـســت
بـه زهد خـشـک بـه معـراج قرب نتـوان رفتبــه نـردبــان سـفـر آسـمـان مـیـسـر نـیـســت
اگـر نـه لـنـگـر رطـل گـران بــه دسـت افـتـدبــرآمـدن ز مـحــیـط جــهـان مـیـســر نـیـســت
سـعـادت ازلـی مـغـز جـمـلـه نعـمـتـهاسـتچـه شـد همای مرا اسـتـخـوان میسـر نیسـت
ز گـلـسـتـان چـه تـمنای بـرگ عـیش کـنم؟مـرا کـه خـار و خـس آشـیـان مـیـسـر نـیـسـت
بــه غـیـر گـرســنـگـی در مـیـان نـعــمـتــهـاچه نعمت است که سیری ازان میسر نیست؟
بـه عشـق کوش که بـا شـهپـر خـرد صـائبگـذشـتـن از سـر کـون و مـکـان میسـر نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج