فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ١٩٧: به آبداری لعل تو هیچ گوهر نیست

بـه آبــداری لـعـل تـو هـیـچ گـوهـر نـیـسـتبـه این صـفـا، گـهری در ضـمـیر کـوثـر نـیسـتمـرا بـه سـاغـری ای خـضـر نیک پـی دریابکـه بـی دلـیل ز خـود رفـ…

بـه آبــداری لـعـل تـو هـیـچ گـوهـر نـیـسـتبـه این صـفـا، گـهری در ضـمـیر کـوثـر نـیسـت
مـرا بـه سـاغـری ای خـضـر نیک پـی دریابکـه بـی دلـیل ز خـود رفـتـنـم مـیسـر نـیسـت
تـوانگرسـت بـه یک مشـت خـاک، دیده فقردل حـریـص بــه صـد گـنـج زر تـوانـگـر نـیـسـت
شــهـادتــی کـه بــود دیـگـری وســیـلـه آنز زنـدگـانـی خـضـر و مـسـیـح کـمـتـر نـیسـت
مــن و تـــردد خـــاطـــر، خـــدا نــگـــه دارد!بـه قـلـزمـی کـه مـنم، مـوج او شـناور نیسـت
دل شـکـسـتـه مـا را بـه لـطـف خـود بـپـذیرنـظـر بـه مـورچـه، پـای مـلـخ مـحـقـر نـیـسـت
بـــبـــر ز خـــویــش اگــر جـــنــت آرزو داریکـه دوزخـی بــتـر از صـحـبــت مـکـرر نـیـسـت
حـمـایـت ضـعـفـا مـانـع پــریـشـانـی اسـتوگـرنـه رشـتــه سـزاوار قـرب گـوهـر نـیـســت
ز چــاک دل بـــود امــیــد فــتــح بـــاب مــراچــو آفـتــاب مـرا روی دل بــه هـر در نـیـســت
شفق همین نه به خورشید کار دارد و بسکدام لقمه این هفت خوان به خون تر نیست؟
تـرا که پـای طلب بـسته اند، سنگین بـاشدرین مـحـیـط کـه مـاییم جـای لـنـگـر نـیـسـت
مـدار چــشــم مـروت ز هـیـچ کـس صــائبکـه خـضـر را غـم مـحـرومـی سـکـندر نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج