فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٩٧: ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا

ای بــنــده بــازگــرد بــه درگــاه مــا بــیـابــشـنـو ز آسـمـان هـا حــی عـلـی الـصـلـادرهای گـلسـتـان ز پـی تـو گـشـاده ایمدر خـــارزار چـــنـــد د…

ای بــنــده بــازگــرد بــه درگــاه مــا بــیـابــشـنـو ز آسـمـان هـا حــی عـلـی الـصـلـا
درهای گـلسـتـان ز پـی تـو گـشـاده ایمدر خـــارزار چـــنـــد دوی ای بـــرهــنــه پـــا
جــان را مــن آفــریـدم و دردیـش داده امآن کــس کــه درد داده هـمـو ســازدش دوا
قدی چـو سرو خـواهی در بـاغ عشق روکـایـن چــرخ کـوژپــشـت کـنـد قـد تــو دوتــا
بـاغی که برگ و شاخش گویا و زنده اندبـاغـی کـه جـان نـدارد آن نیسـت جـان فـزا
ای زنـده زاده چــونـی از گــنـد مـردگــانخـود تـاسـه می نگیرد از این مردگـان تـو را
هر دو جهان پر است ز حی حیات بخشبــا جــان پــنـج روزه قــنـاعــت مـکــن ز مــا
جـان ها شـمـار ذره مـعـلـق همـی زننـدهــر یـک چــو آفــتــاب در افــلــاک کــبــریــا
ایـشـان چـو مـا ز اول خـفـاش بــوده انـدخفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج