فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٩٦: شاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد

شاخ گلی بـاغ ز تـو سبـز و شادهست حریف تو در این رقص بادبـاد چو جبـریل و تـو چون مریمیعـیسـی گلروی از این هر دو زادرقص شـما هر دو کلید بـقاسـترحـمت بـس…

شاخ گلی بـاغ ز تـو سبـز و شادهست حریف تو در این رقص باد
بـاد چو جبـریل و تـو چون مریمیعـیسـی گلروی از این هر دو زاد
رقص شـما هر دو کلید بـقاسـترحـمت بـسـیار بـر این رقص بـاد
تـخـتـگـه نسـل شـما شـد دماغتــخــت بــود جــایـگـه کـیـقـبــاد
مـیـوه هـر شــاخ بــه مـعــده رودزانک بـرستـست ز کون و فسـاد
نـعــمـت مــا چــو ز مـکــون بــودخــلـط نـگـردد بــخــور و ارتــقــاد
روزی هـــر قــــوم ز بــــاغ دگــــرخـوان بـزرگسـت تـو را ای جـواد
قسمت بـختـست بـرو بـخت جـوبــخـت بـه از رخـت بــود الـمـراد
بس که نسیمی به دل اندردمیدزان مــــدد نـــور کــــه آرد ولــــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج