فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٩٦: در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را

در جــنــبــش انـدرآور زلــف عــبــرفــشــان رادر رقـص انـدرآور جــان هـای صـوفـیـان راخـورشـید و ماه و اخـتـر رقـصـان بـگـرد چـنبـرما در میان رقصـیم …

در جــنــبــش انـدرآور زلــف عــبــرفــشــان رادر رقـص انـدرآور جــان هـای صـوفـیـان را
خـورشـید و ماه و اخـتـر رقـصـان بـگـرد چـنبـرما در میان رقصـیم رقصـان کن آن میان را
لــطــف تــو مـطــربــانـه از کــمـتــریـن تــرانـهدر چـــرخ انــدرآرد صــوفــی آســـمــان را
بـــاد بـــهــار پـــویــان آیــد تـــرانـــه گـــویــانخـندان کند جـهان را خـیزان کند خـزان را
بــس مـار یـار گــردد گـل جــفــت خــار گـرددوقـت نـثــار گـردد مـر شـاه بــوسـتــان را
هـر دم ز بــاغ بــویـی آیـد چـو پـیـک سـویـییـعـنـی کـه الـصـلـا زن امـروز دوسـتـان را
در سـر خـود روان شـد بـسـتـان و بـا تـو گویددر سر خود روان شو تا جان رسد روان را
تـا غـنچـه بـرگـشـاید بـا سـرو سـر سـوسـنلـالـه بــشــارت آرد مـر بــیـد و ارغــوان را
تــا ســر هـر نــهـالــی از قــعــر بــر ســر آیـدمــعــراجــیـان نـهـاده در بــاغ نــردبــان را
مرغان و عـندلیبـان بـر شـاخـه ها نشـسـتـهچـون بـر خـزینـه بـاشـد ادرار پـاسـبـان را
این برگ چون زبان ها وین میوه ها چو دل هادل ها چـو رو نـمـاید قـیمـت دهد زبـان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج