فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ١٩٦: دروغ شیوه طبع یگانه ما نیست

دروغ شــیــوه طــبـــع یــگــانــه مــا نــیــســـتشـرر فـشـانـی، کـار زبــانـه مـا نـیـسـتتـــلــاش مــســـنــد عـــزت بـــرون در بـــگـــذارصـف نـعـ…

دروغ شــیــوه طــبـــع یــگــانــه مــا نــیــســـتشـرر فـشـانـی، کـار زبــانـه مـا نـیـسـت
تـــلــاش مــســـنــد عـــزت بـــرون در بـــگـــذارصـف نـعـال در آیـیـنـه خـانـه مـا نـیـسـت
غــنـیـمــت اســت دریـن روزگــار کــم فــرصــتکـه خـضـر مـانـع آب شـبـانـه مـا نـیسـت
به عشق برق، الف می کشد به سینه خویشبه دست ابر خنک، چشم دانه ما نیست
بــه ســیـنـه دل صــد چــاک دســت رد مـگــذاراگر چـه زلف تـو محـتـاج شانه ما نیسـت
بـــرو گــل ایــن زر خـــود در کـــنــار آتـــش ریــزکـه خـونـبـهای خـس آشـیانه مـا نیسـت
بــه جــای نـقــطــه ســویـدا ز کـلـک مـی ریـزدفـغـان کـه اهل دلـی در زمـانه ما نیسـت
چــرا کــنـیـم ســخــن دلــپــذیـر چــون صــائب؟سـخـن پـذیر دلـی در زمـانـه مـا نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج