فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٩٦: بیک نظر دل خلقی همی برد یارم

بــیـک نـظــر دل خــلـقــی هـمـی بــرد یـارمبـمـن نـگـر کـه بـدان یـک نـظـر گـرفـتـارممــرا خــود از خــبــرش بــود حــال شــوریـدهکـنـون بــیـک نـظــ…

بــیـک نـظــر دل خــلـقــی هـمـی بــرد یـارمبـمـن نـگـر کـه بـدان یـک نـظـر گـرفـتـارم
مــرا خــود از خــبــرش بــود حــال شــوریـدهکـنـون بــیـک نـظــر او تــمـام شــد کـارم
ورا اگـر دگـری یافـت و از طـلـب بـنـشـسـتمن آن کسم که پـس از یافتن طلب کارم
شـبـی بـخـدمـت او خـلـوتـی خـوهـم تـا روزکـه او ز لـب شـکـر و مـن ز دیـده دربـارم
چـراغ وارم از آن پــس اگـر کـشـنـد رواسـتسـتـاره وار چـو بــا مـه شـبـی بــروز آرم
امیر ملک ورا طـالـب اسـت و من در عـشـقنـمـی خـوهم کـه فـرومـایه یی بـود یارم
تـو همت من مسـکـین نگر کـه چـون فـرهادبـرای شـیـرین بـا خـسـرو اسـت پـیکـارم
مـن از مـدام امـلـهای خـویش بـودم مـسـتشراب عشقش از آن سـکر کرد هشیارم
کنون نخسبم جز بر درش چو سگ همه روزکـه شـب روان رهـش کـرده انـد بـیـدارم
بـدین گـنه کـه دلم قـدر وصـل تـو نشـناخـتگـرم بــهـجــر عــقــوبــت کـنـد ســزاوارم
اگـر چــنـانـکـه زدی لـاف ســیـف فـرغــانـیکـه مـن بـبـذل درم سـرخ رو چـو دیـنـارم
مـیـان خـلـق تـفـاوت بــسـیـسـت در گـوهـرکه دوست را تـو بـزر من بـجـان خـریدارم
طـریق اهـل دل اینـسـت کـاین امـانـت جـانکه دوست داد بمن من بدوست بسپارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج