فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٩٥: چونک کمند تو دلم را کشید

چـونک کـمـنـد تـو دلـم را کـشـیدیـوسـفـم از چــاه بــه صـحــرا دویـدآنک چـو یوسف بـه چـهم درفکندبـــاز بــه فــریــادم هــم او رســیــدچـون رسن لطف در…

چـونک کـمـنـد تـو دلـم را کـشـیدیـوسـفـم از چــاه بــه صـحــرا دویـد
آنک چـو یوسف بـه چـهم درفکندبـــاز بــه فــریــادم هــم او رســیــد
چـون رسن لطف در این چه فکندچــنـبــره دل گـل و نـسـریـن دمـیـد
قیصـر از آن قصر بـه چـه میل کردچه چو بـهشتـی شد و قصر مشید
گفتم ای چه چه شد آن ظلمتـتگفـت کـه خـورشـید بـه من بـنگرید
هر که فسردست کنون گرم شدجــمـره عـشـقـت بــگـدازد جــلـیـد
قـیـصـر رومـسـت کـه بـر زنـگ زداوست که تـرسابـچه خواندش فرید
پـرتـو دل بــود کـه زد بــر سـعـیـرپر شد و بشکافت که هل من مزید
دوزخ گفتش که مرا جان بـبـخشتــا بــخــورم هــرک ز یــزدان بــریــد
بــرگـذر از آتــش ای بــحـر لـطـفور نـه بــمـردم تـبــشـم بــفـسـریـد
گــفــت کــه ای آتــش قــوم مــرازود بـه مـن ده کـه خـداشـان گـزید
جـملـه یکـایک بـه کـف او سـپـردگــفــت کــه نــار تــو ز نــورم رهـیـد
تـافـت ز تـبـریـز رخ شـمـس دیـنشـمـس بــود نـور جــهـان را کـلـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج