فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ١٩٥: به دلنشینی صحرای عشق صحرا نیست

بـه دلنشـینی صـحـرای عـشـق صـحـرا نیسـتسیاه خیمه این دشت جز سویدا نیستاگـر چــه زهـره شــیـرســت آب وادی عــشــقز ازدحـام جـگرتـشـنگان در او جـا نیسـت…

بـه دلنشـینی صـحـرای عـشـق صـحـرا نیسـتسیاه خیمه این دشت جز سویدا نیست
اگـر چــه زهـره شــیـرســت آب وادی عــشــقز ازدحـام جـگرتـشـنگان در او جـا نیسـت
گر از تـحـمل من خـصـم شـد زبـون چـه عـجـبفـلـک حـریف زبـردسـتـی مـدارا نـیـسـت
صــدف ز خـــنــده ابـــر بـــهــار گــوهــر یــافــتگهر نتیجه دهد خنده ای که بـیجا نیست
چه حاجت است بـه دامن چو آتش است بـلند؟جـنون کـامـل مـا را هوای صـحـرا نیسـت
بـه چـشم هر که در آن روی آتـشین محـوسـتبـهشـت تـفـرقـه خـاطـر تـمـاشـا نیسـت
مــحــبــت پــدری گــر چــه هـســت دامـنـگــیـرحـریـف جــذبــه مـردانـه زلـیـخـا نـیـسـت
کـدام شـبــنـم گـسـتـاخ در نـظـر بــازی اسـت؟که رنگ عصمت گلهای بـاغ بر جا نیست
بــه طـرف دامـن خــورشـیـد بــسـتــه ام دامـنمرا چو سایه ز پـست و بـلند پـروا نیست
بـــه نــاخـــدای تـــوکــل ســـپـــرده ام خـــود رامــرا تــردد خــاطــر ز مـوج دریـا نـیـســت
میی که خـشـت ز خـم بـرنداشت کم زورسـتزبـون عقل بـود عاشقی که رسوا نیست
کدام صبر و چه طاقت، کدام عقل و چه هوش؟به عالمی که منم، که پای بـر جا نیست
در آشـــیــانـــه ســـیــمـــرغ هـــمـــت صـــائبنـشـان لـکـه پـیسـی ز زال دنـیا نـیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج