فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٩٤: زهی با صورت خوبت تعلق اهل معنی را

زهـی بــا صـورت خـوبـت تـعـلـق اهـل مـعـنـی راز نـقـش روی تــو زیـنـت نـگـارسـتــان دنـیـی رادریــن ویــرانــه قـــالـــب نــدارد جـــانــم آرامـــیکه…

زهـی بــا صـورت خـوبـت تـعـلـق اهـل مـعـنـی راز نـقـش روی تــو زیـنـت نـگـارسـتــان دنـیـی را
دریــن ویــرانــه قـــالـــب نــدارد جـــانــم آرامـــیکه دل بـردی بـدان صورت سراسر اهل معنی را
مرا روی تـو محـبـوبـسـت همـچـون مـال قـارون رامرا وصل تـو مطلوبـسـت چـون دیدار موسـی را
هـمـی خـواهم کـه دیدارت بـبـینـم دم بـدم لـکـنمن مسـکـین اگـر طـورم چـه تـاب آرم تـجـلی را
دل مــرده کــنــد زنــده احــادیــث تـــو، پـــنــدارملـب تــو در نـفـس دارد دم احــیـای عـیـسـی را
من سرگشته می خواهم که بوسم خاک پای تودلـیری بـین کـه تـا این حـد رسـانـیدم تـمـنی را
ازین پـس همچـو قلاشـان بـپـوشـم جـامه تـقویکه حکم قاضی عشقت قلم بـشکست فتوی را
بـعهد چون منی پـر شد جـهان از گفت و گوی تـوکه از اشعار مجـنونست شهرت حـسن لیلی را
مرا ای دوست از دشمن نبـاشید بـیم در عشقتکـه از بـاد خـزان نـبـود زیان مـر شـاخ طـوبـی را
سـر دنـیـای دون بـی تـو نـدارد سـیـف فـرغـانـیکه عاشق بی تو نپسندد سرا بستان عقبی را
بـنزد سـیف فرغـانی چـه بـاشـد؟ ظـلمت آبـادی،اگـر (در) روضـه نـنـمـایـی بــمـا نـور تــجــلـی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج