فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٩٤: خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را

رمزی شنید زین سـر زو پـیش دشمنان شـدمی خواند یک به یک را می گفت خشک و تر رازان روز مـــا و یــاران در راه عـــهــد کـــردیــمپــنـهـان کـنـیـم ســر را…

رمزی شنید زین سـر زو پـیش دشمنان شـدمی خواند یک به یک را می گفت خشک و تر را
زان روز مـــا و یــاران در راه عـــهــد کـــردیــمپــنـهـان کـنـیـم ســر را پــیـش افـکـنـیـم سـر را
مـا نـیز مـردمـانـیم نـی کـم ز سـنـگ کـانـیمبــی زخــم هــای مــیــتــیـن پــیــدا نــکــرد زر را
دریای کیسه بـسـتـه تـلخ و تـرش نشسـتـهیــعــنــی خــبــر نــدارم کــی دیــده ام گــهــر را
خــواهـم گـرفــتــن اکــنـون آن مـایـه صــور رادامــی نــهــاده ام خــوش آن قــبـــلــه نــظــر را
دیـوار گـوش دارد آهـســتــه تــر سـخــن گـوای عـــقـــل بــــام بـــررو ای دل بـــگـــیـــر در را
اعــدا کـه در کـمـیـنـنـد در غـصــه هـمـیـنـنـدچــون بــشــنـونـد چــیـزی گــویـنـد هـمــدگــر را
گـر ذره ها نـهانـنـد خـصـمـان و دشـمـنـانـنـددر قـعـر چـه سـخـن گـو خـلـوت گـزیـن سـحـر را
ای جان چه جای دشمن روزی خیال دشمندر خـــانـــه دلـــم شـــد از بــــهـــر رهـــگـــذر را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج