فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٩٣: چه دلبری که رخ تست در گلستان ماه

چـه دلبـری که رخ تـست در گلستـان ماهچــو آفــتــاب بــروی تــو دارد ایــمــان مــاهبآفـــتــــاب کـــه روز آورد نـــظـــر نـــبــــودمرا که هست ز روی …

چـه دلبـری که رخ تـست در گلستـان ماهچــو آفــتــاب بــروی تــو دارد ایــمــان مــاه
بآفـــتــــاب کـــه روز آورد نـــظـــر نـــبــــودمرا که هست ز روی تـو در شبـستـان ماه
کـمـال حـسـن تــرا در وجـود آن اثــرسـتکـه در حـمـایتـش ایمن بـود ز نقـصـان مـاه
تـو پـادشـاهی و خـوبـان هـمـه رعـیت تـونجوم جمله سپاهند و هست سلطان ماه
باسب حسن شبی با رخت مسابقه کردتـو پـیش رفتی و پـس ماند چند میدان ماه
چـو سـر ز جـیب افق بـر کند طلیعه صبـحتــرا طــلــوع کــنـد آن دم از گــریـبــان مـاه
بــوقـت صــبــح کـنـد آفـتــاب عـزم غـروبچــو گــردد از افــق غــره تــو تــابــان مــاه
چو ابـر گریه کند چـشم من چو کرد طلوعبـر آسـمان جـمالـت چـو صـبـح خـندان ماه
بـــروز بــر در مــن آفــتــاب کــدیــه کــنــداگــر شــبــی بــســر روزنـم رســد آن مـاه
بـنزد قاضی گردون که مشـتـریسـت بـنامحـقـوق روی تـو ثـابـت کـنـد بـبـرهـان مـاه
بـــوقــت بـــیــع ازیــن اخــتــران دیــنــاریبـهـای خـاک درت بـرکـشـیـد بـمـیـزان مـاه
اگــر تــو ابــر نـقــاب از مـیـانـه بــرگــیـریبـــتـــابـــد از رخ پـــرنــور تــو هــزاران مــاه
وگــر ز روی تــو یــک روز تــربــیــت یــابــدشــب چــهـارده گــردد هـزار چــنـدان مـاه
اگـر بـروی تـو نسـبـت کـنندش از شـادیفــراز طــارم هـفــتــم رود چــو کـیـوان مـاه
بـکوی دوسـت کـنون آی سـیف فـرغـانیکـه هسـت بـر فـلک قـالـب تـو از جـان ماه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج