فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٩٣: جانا قبول گردان این جست و جوی ما را

جـانا قـبـول گـردان این جـسـت و جـوی ما رابـنـده و مـریـد عـشـقـیم بـرگـیـر مـوی مـا رابــی سـاغـر و پــیـالـه درده مـیـی چــو لـالـهتــا گــل ســجــو…

جـانا قـبـول گـردان این جـسـت و جـوی ما رابـنـده و مـریـد عـشـقـیم بـرگـیـر مـوی مـا را
بــی سـاغـر و پــیـالـه درده مـیـی چــو لـالـهتــا گــل ســجــود آرد ســیـمــای روی مـا را
مـخـمور و مسـت گـردان امروز چـشـم مـا رارشــک بــهـشــت گـردان امـروز کـوی مـا را
ما کـان زر و سـیمیم دشـمن کجـاسـت زر رااز مــا رســد ســعــادت یـار و عــدوی مــا را
شـمـع طـراز گـشـتـیـم گـردن دراز گـشـتـیمفـحـل و فـراخ کـردی زیـن مـی گـلـوی مـا را
ای آب زنــدگـــانــی مــا را ربـــود ســـیــلــتاکـنـون حـلـال بـادت بـشـکـن سـبـوی مـا را
گــر خــوی مـا نـدانـی از لـطــف بــاده واجــوهمخوی خویش کردست آن باده خوی ما را
گـر بـحـر مـی بـریزی مـا سـیـر و پـر نـگـردیمزیـرا نــگــون نــهـادی در ســر کــدوی مــا را
مـهـمـان دیگـر آمـد دیـکـی دگـر بـه کـف کـنکاین دیگ بـس نیاید یک کاسـه شـوی ما را
نک جوق جوق مستان در می رسند بستانمـخـمـور چـون نیابـد چـون یافـت بـوی مـا را
تــرک هـنـر بــگـویـد دفــتــر هـمـه بــشــویـدگـر بــشــنـود عــطــارد ایـن طــرقــوی مـا را
سیلی خورند چـون دف در عشق فخرجـویانزخـمه بـه چـنگ آور می زن سـه تـوی ما را
بـس کـن کـه تـلـخ گـردد دنـیـا بـر اهـل دنـیـاگـر بـشـنونـد نـاگـه این گـفـت و گـوی مـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج