فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٩١: آتش عشق تو قلاووز شد

آتـــش عــشــق تــو قــلــاووز شــددوش دلم سـوی دل افـروز شـدچون بـه سخن داشت مرا دوش یارچـون بـه دم گرم جـگرسـوز شدمـن چــه زنـم بــا دم و بــا مــکـ…

آتـــش عــشــق تــو قــلــاووز شــددوش دلم سـوی دل افـروز شـد
چون بـه سخن داشت مرا دوش یارچـون بـه دم گرم جـگرسـوز شد
مـن چــه زنـم بــا دم و بــا مــکــر اوکو بـه دغـل بـر همه پـیروز شـد
این دل مـن سـاده و بـی مـکـر بـوددیـد دغـل هـاش بــدآمـوز شــد
هر چه به عالم خوشی شهوتستهمـچـو پـنـیر آفـت هـر یوز شـد
آه که شب جـمله در این وعده رفتبوسه دهم بوسه دهم روز شد
یـار بــرهـنــه بــه قــبــا مــیـل کــردعــقــل دگــربــار کــمـردوز شــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج