فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٩٠: پیرهن یوسف و بو می رسد

پــیـرهــن یـوســف و بــو مــی رســددر پی این هر دو خود او می رسدبـــوی مــی لــعـــل بـــشـــارت دهــدکـز پـی من جـام و کـدو می رسـدنـفـس انـاالـحـق …

پــیـرهــن یـوســف و بــو مــی رســددر پی این هر دو خود او می رسد
بـــوی مــی لــعـــل بـــشـــارت دهــدکـز پـی من جـام و کـدو می رسـد
نـفـس انـاالـحـق تـو مـنـصـور گـشـتنور حـقـش تـوی بـه تـو می رسـد
نـیـســت زیـان هـیـچ ز ســنـگ آب راسـنگ بـلـاها بـه سـبـو می رسـد
آب حـــیـــاتـــســـت ورای ضـــمـــیــرجـوی بـکن کآب بـه جـو می رسـد
آب بـــزن بــــر حـــســـد آتـــشـــیـــنبــاد در ایـن خــاک از او مـی رسـد
عـشـق و خـرد خـانـه درون جـنـگـینـدعربـده هر لحـظه بـه کو می رسـد
هر چـه دهد عاشق از رخـت و بـخـتعـاقـبـت آن جـملـه بـدو می رسـد
گـر چـه بـسـی بـرد ز شـوهر عـروساو و جـهازش نه بـه شو می رسـد
مــایـده ای خــواســتــی از آســمــانخـیز ز خـود دست بـشو می رسد
مژده ده ای عشق که از شمس دیناز تـــبـــریــز آیــت نــو مــی رســد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج