فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٩٠: باز دریافتن دوست مرا چون خورشید

بـاز دریـافـتـن دوسـت مـرا چـون خـورشـیـدروشـن اسـت آیـنـه دل بـدم صـبــح امـیـدتـو سـر از سـایه خـدمت مکـش و بـر اغـیاردر فرو بـند که در روز شب افتـد…

بـاز دریـافـتـن دوسـت مـرا چـون خـورشـیـدروشـن اسـت آیـنـه دل بـدم صـبــح امـیـد
تـو سـر از سـایه خـدمت مکـش و بـر اغـیاردر فرو بـند که در روز شب افتـد خـورشید
دل آزاد بـــاســبــاب و عــلــایــق مــســپــارتخت هوشنگ بضحاک مده چون جمشید
هـمـت انـدر طــلــب غــیـر پــراگــنـده مـداربـهـر زاغ سـیه از دسـت مـده بـاز سـپـیـد
لـوح عــشــاق ز اغـیـار کـجــا گـیـرد نـقـشقـلـم اعـلـی مـحــتــاج نـبــاشـد بــمـدیـد
در غم عشق گریزان دل خود را کآن هستظـل طـوبــی و هـوای دگـران سـایـه بـیـد
گـر ره عـشــق روی زود بــمـقـصـود رســیمی از آن جام خوری مست بـمانی جاوید
انــتــظــاری بــرود، لــیــک نــیــایــد هــرگــزکـس از آن مـایده محـروم و از آن در نومید
چــنـگ لـطـفـش بــنـوازش چـو درآیـد یـابــدزخــمـه از خــنـجــر بــهـرام ربــاب نـاهـیـد
سـیف فرغانی بـسـیار سـخـن گفت و نبـودآن احـادیـث چـو اخـبـار تـو عـالـی اسـنـید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج