فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٨: چون غنچه ز جمعیت دل انجمنی ساز

چـون غنچه ز جـمعیت دل انجـمنی سازبـرگ طرب خـویش ز رنگین سخـنی سـازهنگامه صحـبـت شود از سوختـگان گرماز داغ بــه گـرد دل خــود انـجــمـنـی سـازتـادامـن …

چـون غنچه ز جـمعیت دل انجـمنی سازبـرگ طرب خـویش ز رنگین سخـنی سـاز
هنگامه صحـبـت شود از سوختـگان گرماز داغ بــه گـرد دل خــود انـجــمـنـی سـاز
تـادامـن پــیـراهـن یـوسـف بــه کـف آرییک چـند چـو یعقوب بـه بـیت الحزنی ساز
کـمـتـر ز حـبـابـی نـتـوان بـود درین بـحـرازدیـده پــوشـیـده خــود پــیـرهـنـی ســاز
چـون کرم بـریشـم نظر ازمرگ مپـوشـاندر زنـدگـی از پـیـرهـن خـود کـفـنـی سـاز
در پـرده غـیب اسـت فـتـوحـات نـهـفـتـهچون خال سیه چشم به کنج دهنی ساز
از جـسـم مکن بـسـتـر و بـالین فـراغـتزین پـنـبـه چـو حـلـاج مـهیا رسـنـی سـاز
تـا از تـو رسـد سـنگ مـلـامـت بـه نواییازشـیشـه بـه هنگـامه اطـفـال تـنی سـاز
ای قــاصــد اگــر نــامــه ز دلــدار نــیـاریاز بـهر تـسـلـی ز زبـانـش سـخـنـی سـاز
نقـصـان نکـند هرکـه زرخـویش بـه زر دادنقد دل و جـان صرف بـت سیم تـنی سـاز
ای بــلـبـل بـیـدرد چـه مـوقـوف بـهـاری؟ازبـال و پـر خویش چو طوطی چمنی ساز
صائب به عقیق دگران چشم مکن سرخاز پــاره دل، دامــن خــود رایـمــنـی ســاز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج