فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٨٩: آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ

آمــد بــهــار جــان هــا ای شــاخ تــر بــه رقــص آچـون یوسـف اندرآمد مصر و شـکر بـه رقص آای شــاه عــشــق پـــرور مــانــنــد شــیــر مــادرای شــیـ…

آمــد بــهــار جــان هــا ای شــاخ تــر بــه رقــص آچـون یوسـف اندرآمد مصر و شـکر بـه رقص آ
ای شــاه عــشــق پـــرور مــانــنــد شــیــر مــادرای شــیـرجــوش دررو جــان پــدر بــه رقـص آ
چـــوگــان زلــف دیــدی چــون گــوی دررســیــدیاز پـا و سـر بـریـدی بـی پـا و سـر بـه رقـص آ
تــیـغـی بــه دسـت خـونـی آمـد مـرا کـه چــونـیگفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به رقص آ
از عــشــق تـــاجـــداران در چـــرخ او چـــو بـــارانآن جا قبـا چه بـاشد ای خوش کمر به رقص آ
ای مـسـت هسـت گـشـتـه بـر تـو فـنـا نـبـشـتـهرقـعـه فـنـا رسـیـده بــهـر ســفـر بــه رقـص آ
در دســـت جـــام بــــاده آمـــد بــــتـــم پــــیـــادهگـر نیسـتـی تـو ماده زان شـاه نر بـه رقـص آ
پـــــایــــان جــــنــــگ آمــــد آواز چــــنــــگ آمــــدیـوسـف ز چـاه آمـد ای بـی هـنـر بـه رقـص آ
تـا چـند وعده بـاشـد وین سـر بـه سـجـده بـاشدهـجـرم بـبـرده بــاشـد دنـگ و اثـر بـه رقـص آ
کــی بــاشــد آن زمــانــی گــویــد مــرا فــلــانــیکای بـی خـبـر فنا شـو ای بـاخـبـر بـه رقص آ
طــــاووس مــــا درآیـــد وان رنــــگ هـــا بــــرآیـــدبـا مرغ جـان سـراید بـی بـال و پـر بـه رقص آ
کــور و کــران عــالــم دیــد از مــســیــح مــرهــمگفـتـه مسـیح مریم کای کور و کر بـه رقـص آ
مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین استاندر بـهار حـسـنش شـاخ و شجـر بـه رقص آ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج