فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٨٨: دیدن روی تو هم از بامداد

دیــدن روی تــو هــم از بــامــداددرد مـرا بـیـن کـه چـه آرام داددر دل عـشـاق چـه آتـش فـکـندجـانـب اسـرار چـه پـیـغـام دادچون ز سر لطف مرا پیش خواندج…

دیــدن روی تــو هــم از بــامــداددرد مـرا بـیـن کـه چـه آرام داد
در دل عـشـاق چـه آتـش فـکـندجـانـب اسـرار چـه پـیـغـام داد
چون ز سر لطف مرا پیش خواندجــان مـرا بــاده بــی جـام داد
صـافـی آن بـاده چـو ارواح خـوردکـاسـه آلـوده بـه اجـسـام داد
صـــافــی آن بـــاده ز ارواح جـــوزانک به اجسام همین نام داد
در تــبـــریــزســت تــو را دام دلرحـمت پـیوستـه در آن دام داد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج