فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٨٨: دل به دنیا نگذرد خرد دوراندیش

دل بــه دنـیـا نــگــذرد خــرد دورانــدیـشنشـود بـرق سـبـکسـیر مقید بـه حـشـیشتـرک دنـیای فـرومـایه سـر همـتـهاسـتورنه شاهان ز چه همت طلبند از درویش ؟…

دل بــه دنـیـا نــگــذرد خــرد دورانــدیـشنشـود بـرق سـبـکسـیر مقید بـه حـشـیش
تـرک دنـیای فـرومـایه سـر همـتـهاسـتورنه شاهان ز چه همت طلبند از درویش ؟
زاهد خشک که دربوته ریش است نهانخارپـشتی است که درهرسر مو دارد نیش
بـا عـمـل دامـن تـقـوی زمـنـاهی چـیدناحـتـراز سگ مسلخ بـود ازشاشه خویش !
صــائب آرامـگـهـش قـلـعــه فــولـاد بــودهـرکـه بــیـرون نـنـهـد پـای زانـدازه خـویـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج