فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٨٨: بر چشمه ضمیرت کرد آن پری وثاقی

بـر چـشـمـه ضـمـیرت کـرد آن پـری وثـاقـیهــر صــورت خــیـالــت از وی شــدســت پــیـداهر جـا که چشمه بـاشد بـاشد مقام پـریانبـــااحــتـــیــاط بـــایــ…

بـر چـشـمـه ضـمـیرت کـرد آن پـری وثـاقـیهــر صــورت خــیـالــت از وی شــدســت پــیـدا
هر جـا که چشمه بـاشد بـاشد مقام پـریانبـــااحــتـــیــاط بـــایــد بـــودن تـــو را در آن جـــا
این پـنج چـشمه حـس تـا بـر تـنت روانستز اشـراق آن پـری دان گـه بـسـتـه گـاه مـجـری
وان پـنج حس بـاطن چون وهم و چون تـصورهم پنج چشمه می دان پویان به سوی مرعی
هر چـشـمـه را دو مـشـرف پـنجـاه مـیرابـندصــورت بــه تــو نــمــایــنــد انــدر زمــان اجــلــا
زخـمـت رسـد ز پـریـان گـر بــاادب نـبـاشـیکـاین گـونه شـهره پـریان تـنـدنـد و بـی مـحـابـا
تـقـدیـر مـی فـریـبــد تــدبــیـر را کـه بــرجـهمـکــرش گــلــیـم بــرده از صــد هـزار چــون مـا
مرغان در قفس بـین در شست ماهیان بیندل هـای نـوحــه گـر بــیـن زان مـکــرســاز دانـا
دزدیده چـشـم مگشـا بـر هر بـت از خـیانتتــا نـفــکــنـد ز چــشــمـت آن شــهـریـار بــیـنـا
ماندست چند بیتی این چشمه گشت غایربـرجـوشـد آن ز چـشـمـه خـون بـرجـهـیـم فـردا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج