فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٨٧: سرو گلزار بهشت است قد دلجویش

سـرو گـلـزار بـهشـت اسـت قـد دلـجـویشلـالـه بـاغ تـجـلـی اسـت رخ نـیکـویـشمن که از رشک دل روشن خود می سوزمچون بـبـینم که شود آینه همزانویش ؟بـخـیه راز…

سـرو گـلـزار بـهشـت اسـت قـد دلـجـویشلـالـه بـاغ تـجـلـی اسـت رخ نـیکـویـش
من که از رشک دل روشن خود می سوزمچون بـبـینم که شود آینه همزانویش ؟
بـخـیه راز نهان جـوهر شمشیر شده استبـس که شـد آینه پـردا(ز د)لم ازبـویش
خـانـه اش گـر شـود از مـوج حـوادث ویـرانصائب آن نیست که لنگر بکند ازکویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج