فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٨٧: خورشید منی بروی پرنور

خــورشــیـد مـنـی بــروی پــرنـورمن از تو چو سایه مانده ام دورخوبـان همه صورت و تـویی جـانعـالـم همه ظـلمت و تـویی نوراز روی تـــو نــور مــی درافـــت…

خــورشــیـد مـنـی بــروی پــرنـورمن از تو چو سایه مانده ام دور
خوبـان همه صورت و تـویی جـانعـالـم همه ظـلمت و تـویی نور
از روی تـــو نــور مــی درافـــتـــددر کوی تـو همچـو آتـش از طور
بـیمـار غـم تـو هـمـچـو عـیسـیکـرده بــنـفــس عــلـاج رنـجــور
در حــشـر کـه بــاشــد آدمـی رادیـوان عــمـل کـتــاب مـنـشــور
عاشق بتو زنده گردد ای دوستنی چـون دگـران بـنـفـخـه صـور
عــاشــق نــرمــد بـــجــور از تـــوهـرگـز نـرمـد بـهشـتـی از حـور
بــی غـره طــلـعــت چــو مـاهـتهر روز مرا شبـی است دیجـور
من مسـت ز خـاک کوی عشـقمچـون شـارب خـمـر از آب انگـور
سیف از تـو بـجـان عوض نخواهدیـکـسـان نـبـود مـحـب و مـزدور
نزدیکـش کـن بـخـود کـزین بـیشپـروانـه نـمـی شـکـیـبــد از دور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج