فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٨٦: زان ازلی نور که پرورده اند

زان ازلــی نــور کــه پــرورده انــددر تــو زیــادت نــظــری کــرده انــدخـوش بـنگر در همه خـورشیدوارتــا بــگــذارنــد کــه افــســرده انـدسـوی درخـت…

زان ازلــی نــور کــه پــرورده انــددر تــو زیــادت نــظــری کــرده انــد
خـوش بـنگر در همه خـورشیدوارتــا بــگــذارنــد کــه افــســرده انـد
سـوی درخـتـان نـگـر ای نـوبـهـارکــز دی دیــوانــه بـــپــژمــرده انــد
لب بـگشا هیکل عیسی بـخـوانکــز دم دجـــال جـــفــا مــرده انــد
بــشــکــن امــروز خــمــار هـمـهکـز مـی تـو چـاشـنـیـی بــرده انـد
درده تــــریــــاق حــــیـــات ابــــدکـاین همـگـان زهر فـنـا خـورده اند
همچـو سـحـر پـرده شـب را بـدرکاین همه محجوب دو صد پرده اند
بس کن و خاموش مشو صدزبانچــونـک یـکـی گـوش نـیـاورده انـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج