فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٨٦: ای کرده بعشق تو دل پرورش جانها

ای کــرده بــعــشــق تــو دل پــرورش جــانــهـاگـردون چـو رخـت مـاهی نـادیده بـدورانهاآنـرا کــه چــو تــو ســروی در خــانـه بــود دایـماز بی خبـری بـ…

ای کــرده بــعــشــق تــو دل پــرورش جــانــهـاگـردون چـو رخـت مـاهی نـادیده بـدورانها
آنـرا کــه چــو تــو ســروی در خــانـه بــود دایـماز بی خبـری بـاشد رفتن سوی بـستانها
آنــرا کــه گــل رویــش زردی ز غـــمــت گــیــردخـاک قدمش بـاشد سـرسـبـزی ریحـانها
زانـگـشـت خـیـال تــو چـون نـقـش پــذیـرفـتــماز دست دلم یک یک چون رنگ برفت آنها
از رنــگ تــو و بــویـت در گــل اثــری دیـدســتبـلـبـل کـه نمـی آید بـیرون ز گـلـسـتـانها
بــهـر مـن دل خــسـتــه ای تــرک کـمـان ابــروتـیـر مـژه را کـردی سـر تـیز چـو پـیکـانـهـا
ای زلف تو چون چوگان بیم است که از دستتچـون کـوی بـسـر گـردم گرد همه میدانها
گـفـتــم بــوفــا بــا تــو عــهـدی بــکـنـم لـیـکـناز سخت دلی سستی اندر همه پـیمانها
از آرزوی رویـــت بــــود آنـــکـــه ز بــــهـــر گـــلوقتـی طـرف خـاطر می رفت بـبـسـتـانها
تــو در حــرم دلـهـا ســاکــن شــده ای وآنـگــهسـیف از هوس کـعـبـه پـیمـوده بـیابـانـهـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج