فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٨٦: ای میرآب بگشا آن چشمه روان را

ای مــیــرآب بـــگـــشـــا آن چـــشـــمــه روان راتـا چـشم ها گشـاید ز اشکوفه بـوسـتـان راآب حـیات لـطـفـت در ظـلـمت دو چـشـم اسـتزان مـردمـک چــو دری…

ای مــیــرآب بـــگـــشـــا آن چـــشـــمــه روان راتـا چـشم ها گشـاید ز اشکوفه بـوسـتـان را
آب حـیات لـطـفـت در ظـلـمت دو چـشـم اسـتزان مـردمـک چــو دریـا کـردســت دیـدگـان را
هـرگـز کـســی نـرقـصــد تــا لـطـف تــو نـبــیـنـدکاندر شـکم ز لطـفـت رقص اسـت کودکان را
انـدر شـکـم چـه بـاشـد و اندر عـدم چـه بـاشـدکاندر لحـد ز نورت رقص اسـت اسـتـخـوان را
بــر پــرده هــای دنــیـا بــســیـار رقــص کــردیـمچـابــک شـویـد یـاران مـر رقـص آن جـهـان را
جـان هـا چـو مـی بـرقـصـد بــا کـنـدهـای قـالـبخـاصـه چــو بــسـکـلـانـد ایـن کـنـده گـران را
پـــس ز اول ولـــادت بــــودیـــم پـــای کـــوبــــاندر ظـلـمـت رحـم هـا از بــهـر شـکـر جــان را
پــس جــمـلـه صـوفـیـانـیـم از خــانـقـه رسـیـدهرقـصـان و شــکـرگـویـان ایـن لـوت رایـگـان را
ایـن لــوت را اگــر جــان بــدهـیـم رایـگــانـســتخود چیست جـان صوفی این گنج شایگان را
چـون خـوان این جـهان را سـرپـوش آسمانسـتاز خـوان حـق چـه گـویـم زهـره بــود زبــان را
مـا صـوفـیـان راهـیـم مـا طـبــل خــوار شـاهـیـمپــایـنـده دار یـا رب ایـن کـاسـه را و خــوان را
در کاسه های شاهان جز کاسه شست ما نیهـر خــام درنـیـابــد ایـن کــاســه را و نـان را
از کــاســه هـای نـعــمــت تــا کــاســه مــلــوثپیش مگس چه فرق است آن ننگ میزبان را
وان کـس کـه کـس بـود او نـاخـورده و چـشـیـدهگـه مـی گـزد زبــان را گـه مـی زنـد دهـان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج