فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٨٥: خسروانی که فتنه ای چینید

خـسـروانی کـه فـتـنـه ای چـینیدفتـنه بـرخـاسـت هیچ ننشـینیدهـم شـمـا هم شـمـا کـه زیبـاییدهم شما هم شما که شیرینیدهـمـچـو عـنـبـر حـمـایـلـیم هـمـهبـر…

خـسـروانی کـه فـتـنـه ای چـینیدفتـنه بـرخـاسـت هیچ ننشـینید
هـم شـمـا هم شـمـا کـه زیبـاییدهم شما هم شما که شیرینید
هـمـچـو عـنـبـر حـمـایـلـیم هـمـهبـر بـر سـیمتـان کـه مشـکـینید
لـذتـی هـسـت بـا شـمـا گـفـتـنهم شـمـا داد جـان مـسـکـینید
نــشــوم شــاد اگــر گــمــان دارمکـه گهی شـاد و گـاه غـمگینید
بـل که بـر اسـب ذوق و شـیرینیتـا ابـد خـوش نشستـه در زینید
شـاهدان فـانـی و شـمـا جـمـلـهبـا لـب لـعـل و جـان سـنـگـینید
در صــفــای مـی شــهـان دیـدیـمکـه شـمـا چـون کـدوی رنگـینید
در بهشتی که هر زمان بکریستمــرد آیـیـد اگــر نــه عــنــیـنـیـد
تــبــریـزی شـویـد اگـر در عـشـقبــنـده شـمـس مـلـت و دیـنـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج