فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٨٥: ای جان من ز جوهر عشقت خزینه یی

ای جـان من ز جـوهر عشـقت خـزینه ییوی من ز عـاشـقـان جـمالت کـمینه ییتــابــوت تــن ز مـرده دل گـور کـافـرســتدر جـان اگر ز عشق نبـاشد سـکینه ییهـر تـن…

ای جـان من ز جـوهر عشـقت خـزینه ییوی من ز عـاشـقـان جـمالت کـمینه یی
تــابــوت تــن ز مـرده دل گـور کـافـرســتدر جـان اگر ز عشق نبـاشد سـکینه یی
هـر تـنـگ دل امـین نـبـود سـر عـشـق راجـای پـیـمـبــری نـبـود هـر مـدیـنـه یـی
کی شرح حـال عشق کند هر سـخـنوریکـی دسـتـکـار نوح بـود هر سـفـینه یی
دل بـرد عشق گر طمع جـان کند رواستسـیـمـرغ سـیـر بـاز نـگـردد بـچـیـنـه یی
انـدر خــرابــه دل مـن گـنـج مـهـر تــسـتای شه سـپـرده ای بـگدایی خـزینه یی
ای حال (او) مپرس که چونست در غمتبشکست چون بـسنگ رسید آبگینه یی
در خــان مــن کــه آب نــدارم، هــوای تــوزآن سان بود که در دل خاکی دفینه یی
مـسـت شـراب عـشـق تـو در زی زاهدانپـیدا بـود چـنـانـکـه مـی انـدر قـنینـه یی
مـن دوسـتـدار تـو و تـو دشـمن، روا مـدارمـهـر مـرا مـقـابــلـه کـردن بــکـیـنـه یـی
جـانـا قـرین تـو کـه بـود بـا چـنـین جـمـالخــورشـیـد غـیـر مـاه نـدارد قـریـنـه یـی
عـطـار هـشـت خـلـد شـود حـور اگـر بـودچـون زلف مشـکبـار تـواش عـنبـرینه یی
گـر کـوه نام تـو شـنود در زمـان چـو لـعـلهر سـنـگ او بـنـام تـو گـردد نـگـینـه یی
بـا تـیر غـمـزه تـو کـه او را هـدف دلـسـتما چـون نشـانه پـیش نهادیم سـینه یی
بـر قـد سـیف در ره عـشـق تـو دلق فـقـرزیـبـا چـو بـر عـذار عـروسـان زریـنـه یـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج