فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٨٤: من رسیدم به لب جوی وفا

مـن رسـیدم بـه لـب جـوی وفـادیـدم آن جــا صــنــمــی روح فــزاسـپـه او همه خـورشیدپـرستهمچو خورشید همه بی سر و پابــشــنـو از آیـت قــرآن مـجــیـدگــر…

مـن رسـیدم بـه لـب جـوی وفـادیـدم آن جــا صــنــمــی روح فــزا
سـپـه او همه خـورشیدپـرستهمچو خورشید همه بی سر و پا
بــشــنـو از آیـت قــرآن مـجــیـدگــر تــو بــاور نــکــنـی قــول مــرا
قــد وجــدت امـراه تــمـلـکــهـماوتــیـت مـن کــل شــی ء و لــهـا
چونک خورشید نمودی رخ خودسجـده دادیش چـو سایه همه را
مـن چـو هدهد بـپـریدم بـه هواتــا رسـیـدم بــه در شـهـر ســبــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج